Indhold:

Nr. Lyngby Borgerforening/Vedtægter mm.

§ 1. Navn.

Vedtægter for Nr. Lyngby Borgerforening.

Foreningen er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

Foreningens navn er Nr. Lyngby Borgerforening.

§2. Formål.

og varetage egnens interesser.

Foreningens formål er at styrke det lokale sammenhold,

§3. Medlemmer.

samt tilknytning til Lyngby.

Ved foreningens møder og generalforsamling har hver fremmødte husstand med betalt kontingent højest 2 stemmer.

Der anvendes simpelt flertal.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år.

Såfremt et medlem efter 2 rykkere stadig ikke har betalt kontingent, ekskluderes medlemmet.

Som medlem kan optages enhver, som har interesse for,

§4. Bestyrelsen.

Formanden samt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være fastboende i Lyngby.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller mindst 2 medlemmer.

Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøderne.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som på skift vælges for 2 år.

§5. Regnskab.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen på skift for 2 år.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§6. Generalforsamling.

Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Foreningen afholder hvert år generalforsamling i April måned.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab og budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af :

    Formand og bestyrelsesmedlemmer

    Bestyrelsessuppleanter

    Revisor og revisorsuppleant

    Repræsentant til Landsbyrådet.

    Festudvalg og øvrige udvalg.

6. Kontingentfastsættelse

7. Aktiviteter i det kommende år.

8. Eventuelt. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter :

skal være indleveret til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

refererer til bestyrelsen.

De af generalforsamlingen valgte udvalg, udpeger selv en udvalgsformand, som indkalder til udvalgsmøder, og 

§7. Ekstraordinær generalforsamling.

af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, vedlagt forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/4

§8. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kræver, at de er fremsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

§9. Foreningens opløsning.

Foreningen kan opløses, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger fremsættes ønske herom, og mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Der træffes samtidig beslutning om afvikling af foreningens engagementer og formue.

§10. Tegningsret

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren.

Ved taget på generalforsamlingen den : 18.8.2020